Serviss un garantija

SIA „TOYA” (Reģ.nr. 40103546649) apstiprina to preču kvalitatīvu izpildi un kvalitāti, kuras ir iegādātas AKVAPLUSS veikalos un ekspluatētas pie pareiziem ekspluatācijas nosacījumiem. Uz visām precēm, kuras piedāvā interneta veikals www.AKVAPLUSS.lv, garantija darbojas saskaņā ar preces ražotāja noteiktajiem garantijas nosacījumiem.

 

Preces garantijas termiņš ir norādīts tās aprakstā un/vai garantijas talonā kopā ar noteikumiem, kas ir individuāli katrai precei.

 

Precei ir noteikts garantijas termiņš – 24 mēneši no pirkuma brīža.

 

Vienlaicīgi atgādinām, ka Pircējs līguma noteikumiem neatbilstošas preces gadījumā divu gadu laikā no preces saņemšanas dienas ir tiesīgs izmantot Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 27.un 28.pantā noteiktās tiesības, ar prasījuma pieteikumu vēršoties SIA „TOYA”. Šādā gadījumā prasījuma pieteikums par preces neatbilstību tiks izskatīts saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu (PTAL) un Ministru kabineta noteikumiem „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām (MK Noteikumi Nr.631).

 

Prasījuma pieteikums par preces neatbilstību iesniedzams veikalā vai SIA „TOYA” Servisa centrā Dārzciema ielā 60A, Rīgā, uzrādot pirkuma čeka, preču pavadzīmi vai līzinga līgumu oriģinālu un pirkuma apliecinājumu.

 

Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

 

Lai saņemtu ražotāja garantijas pakalpojumus, Pircējam nepieciešams uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu (EKA čeku, preču pavadzīmi vai līzinga līgumu), kā arī nogādāt preci Pārdevējam, vai tieši garantijas dokumentos norādītajā servisa organizācijā. Ja prece ir lielgabarīta, preces nogādāšanu servisa centrā veic Pārdevējs vai, vienojoties par to ar Pārdevēju – Pircējs par Pārdevēja līdzekļiem.

 

Ja esat konstatējuši trūkumus attiecīgajai precei un vēlaties izmantot garantiju, Jūs ar iesniegumu varat vērsties veikalā vai SIA „TOYA” veikala Dārzciema ielā 60A, Rīgā, uzrādot pirkuma čeka, preču pavadzīmi vai līzinga līgumu oriģinālu un pirkuma apliecinājumu/garantījas talonu.

 

Pirms preces izmantošanas, aicinām Jūs rūpīgi iepazīties ar preces lietošanas noteikumiem un izmantot to lietošanas noteikumos paredzētajiem mērķiem.

 

RAŽOTĀJA garantija nav spēkā šādos gadījumos:

 • Mehānisku bojājumu gadījumā, Klienta vainas dēļ.
 • Bojājumu gadījumā, ja to rašanās iemesls nav atkarīgs no izgatavotāja vai pārdevēja.
 • Bojājumi, kas radušies dabas stihijas, zibens vai ugunsgrēka gadījumā.
 • Bojājumi, kuru iemesls ir apzināti veikta preces bojāšana.
 • Bojājumi, kas radušies zemas kvalitātes ūdens (ar paaugstinātu kalcija, hlora, rūsas vai smilts saturu) izmantošanas gadījumā.
 • Bojājumi, kas radušies ķīmisku vielu izmantošanas gadījumā.
 • Bojājumi, kas radušies elektriskā sprieguma svārstību vai bojājumu gadījumā, komunikāciju un kabeļu parametru neatbilstības dēļ, kā arī citu sadzīves faktoru gadījumos
 • Gadījumos, kad Klients nav ievērojis preces lietošanas noteikumus, kas norādīti ekspluatācijas instrukcijā, uzglabāšanas noteikumus un transportēšanas nosacījumus, kā arī gadījumos, kad prece nav pareizi uzstādīta un pievienota.
 • Gadījumos, kad prece netiek izmantotatai paredzētajiem mērķiem vai tiek izmantota profesionālā nolūkā.
 • Gadījumos, kad Klients ir labojis, bojājis, kopējis vai nozaudējis servisa karti/ garantijas talonu.
 • Jebkādu bojājumu gadījumā, ja tiek konstatēts fakts, ka ir bojāta garantijas plombe, sērijas numurs, veiktas izmaiņas preces uzbūvē, konstatētas komunikāciju izmaiņas vai to bojāšana.

 

Gadījumos, kad Servisa centrs pēc preces bojājumu izpētes apliecina, ka garantija nav spēkā, bet Klients atsakās no maksas remonta, Klientam jāsedz diagnostikas izmaksas. Ja Jūs piekrītat maksas remontam, tad diagnostikas izmaksas Jums nav jāsedz. Remontdarbu apmaksa tiek veikta pirms maksas remonta darbu uzsākšanas.

Papildus garantijai un Servisa centra slēdzienā norādītajam, Pircējam ir tiesības izmantot likumā noteiktās tiesības

 

Prece, kas nodota remontam, tiek glabāta 3 mēnešus. Pēc šī termiņa SIA „TOYA” nenes nekādu atbildību par šo preci un ir tiesīga rīkoties ar to pēc saviem ieskatiem.